כ"ק אדמו"ר מקאלוב

 

דבר תורה כ"ק אדמו"ר מקאלוב שליט"א

בתקופה האחרונה מנסים גורמים שונים לבטל את בחורי הישיבות בארץ הקודש מלימוד התורה הקדושה, וכל אחד מאתנו מאוד מצטער מזה שאנשים מעם ישראל לא מבינים חשיבות לימוד התורה הקדושה.

בימים אלו שהם ימי תשובה וחשבון הנפש, על כל אחד מאתנו גם לשאול את עצמו: האם אני כן מחשיב את לימוד התורה הקדושה כראוי.

לדאבונינו אנו רואים הרבה אנשים, שגם כשהם יושבים ולומדים תורה הקדושה, או שומעים דרשה מפי רב, הם מפסיקים כל כמה רגעים להתעסק באמצעות הטלפון שלהם עם כל מיני דברים, והרבה פעמים הם מתבטלים בזה רוב הזמן מלימוד התורה הקדושה. זה חילול וזילזול נורא בתורה הקדושה.

בימי תשובה אלו עלינו להתבונן בגודל חשיבות התורה, אשר מבואר הרבה פעמים בדברי חכמינו הקדושים זכרונם לברכה, ובפרט בזוהר הקדוש, שלימוד התורה הקדושה היא הדבר המשפיע חיות לכל העולם הזה ולכל העולמות העליונות, והוא המזון הרוחני שצריך כל איש מישראל ליתן לנשמתו בכל יום, ובכוחה זוכים גם לכל מיני השפעות גשמיות, כמו שכתוב )משלי ג טז( "אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד".

וראוי לציין סיפור פרטי, שרואים בו כח הסגולי הנפלא שיש בלימוד התורה, שבלעדה לא היה כ"ק אבי מורי זי"ע מגיע לבנות בית בישראל. כן סיפר לי כ"ק אבי מורי זי"ע, שבבחרותו היה פעם חולה מסוכן מאוד

אוד רחמנא ליצלן, עד שהרופאים אמרו שבדרך הטבע אין לו שום תקוה לחיות עוד יותר מכמה שבועות. אך אז הגיע יום שמחת תורה, ואביו כ"ק בעל עת רצון זי"ע אמר דברי תורה באמצע ההקפות בבית מדרשו, ואח"כ נענה ואמר: "זכות דברי התורה הזאת אני מוסר לזכות רפואת בני!" ותיכף ומיד באותה שעה שאמר זאת, נעשה שינוי לטובה אצל בנו ששכב במטת חוליו בביתו, ותוך זמן קצר הבריא לגמרי, וראו בחוש גודל כח התורה הקדושה למעלה מדרך הטבע.

אמנם היצר הרע מתאמץ להשכיח מאנשים גודל כח לימוד התורה, והוא מפתה לאנשים העוסקים במשא ומתן, שמה שמפרישים מזמנם לשיעורי תורה בבוקר ובערב, זה מביא הפסד לפרנסתם, שבזמן זה יכולים לעסוק בענינים שיביאו לו יותר רווחים. ולזה צריכים להתחזק תמיד בהידיעה, שהבורא ברוך הוא שנתן לנו את תורתו, הוא שולח ברכה הצלחה במעשה ידינו בזכות לימוד התורה הקדושה, ולא מפסידים, רק מרויחים.

ויש להתבונן עוד, שהאנשים שאינם קובעים עתים לתורה בגלל שרוצים להרויח בזמן זה עוד כסף, הרבה פעמים אין להם צורך אמיתי לעוד כסף, רק עושים את זה בגלל שעבוד לאחרים. כי בדרך כלל מספיק לאדם לעבוד רק חלק מזמנו כדי להרויח כדי חיותו מה שצריך למזון ומלבושים ודירה, אלא שטבע האדם להרגיש הצטרכות למצוא חן בעיני אנשים אחרים, שיראו שיש לו דירה יפה או מלבוש יפה, ולמטרה זו הוא סובר שאף צריך לעיתים תכופות לחדש את כל כלי ביתו לפי ה'מאדע' ולהשליך הראשונים לטמיון, ובגלל זה עובד הרבה שעות מבוקר השכם עד מאוחר בלילה, כדי להרויח הכסף הנדרש כדי למלאות הצורך המדומה הזה. ונמצא שכל אחד עובד בשביל אחרים, ראובן בשביל להתנאות בפני שמעון, ושמעון בשביל להתנאות בפני ראובן.

והשעבוד הזה שמשתעבדים לאנשים אחרים, גורם לביטול לימוד התורה גם בשאר אופנים. יש המשתתפים בביקורים או שמחות שונות, הרבה זמן יותר מדי, כדי להשתדל למצוא הרבה חן בעיני אחרים, אף שעי"ז מחסרים אז משיעורם הקבוע לתורה באותו הלילה, או שעי"ז קמים למחרתו בזמן מאוחר ומבטלים שיעור הבוקר. כמו כן יש הנמשכים לבלות שעות ארוכות בביתם בשיחות עם נשותיהם וילדיהם הרבה יותר מן הצורך, על חשבון הזמן הקבוע לתורה. וגם ההתעסקות עם הטלפון בשעת הלימוד, הוא בגלל שמרגישים שעבוד לענות תיכף לכל אחד.

ובענין זה סיפר לי הגאון ר' אפרים אשרי זצ"ל רב "בית המדרש הגדול" בניו יורק, סיפור ששמע מפי רבו הגאון הגדול בעל חפץ חיים זצ"ל:

פעם נסע סוחר גדול עם בני משפחתו למכור סחורתו אצל יריד גדול, אבל אחר שסידר את הסחורה שלו נעלם פתאום הסוחר. בני משפחתו הלכו לחפש אותו, ומצאוהו לומד בבית המדרש, וצעקו עליו, שהרי בכל רגע שהוא יושב בבית המדרש מפסידים הריוח שיכולים לקבל מהקונים הרבים העוברים ביריד, שהם רוצים ליקח הסחורה אבל לא מוצאים את המוכר.

אבל הסוחר השיב להם, שהוא כמו מת שאי אפשר לבקש ממנו שילך ליריד, כי הוא חלם בלילה, שנפטר מן העולם והגיע לבית הדין של מעלה, ופסקו לו שילך לגיהנם בשביל שביטל את זמנו בדברי הבל ולא למד מספיק, והתחנן שיתנו לו עוד פעם אפשרות לתקן את זה ולקנות עוד זכותים בלימוד התורה, ואחר ויכוחים בקושי הסכימו לו שירד עוד פעם לעולם הזה. ומאז שחלם זאת, הוא מתבונן תמיד שבאמת כבר היה יכול להיות מת, ומה שהקב"ה ממשיך ליתן לו חיים זה על מנת שיקיים רצון הבורא ללמוד תורה, ולכן בזמן לימוד התורה הוא מתנהג כמו מת שהוא משוחרר מכל השעבודים לאנשי העולם.

מסיפור זה צריך כל אחד ללמוד להתגבר על השעבוד לאחרים, ע"י שיקבל עליו עול מלכות שמים בשלימות, ויקבע בנפשו שהוא משועבד רק להקב"ה יוצר האדם, וממילא יסתכל בכל מצב ובכל זמן מהו רצון הבורא לעשות עכשיו, וכמה זמן צריך להקדיש לכל דבר, ואז יודיע לכל אחד שהוא מקבל עליו עול תורה באופן שהשעבוד ללמוד השיעור הקבוע לתורת ד' יבטל את כל שאר השעבודים לבני אדם, ויתקיים בו מאמר חז"ל במסכת אבות )ג ה(: "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ".

ואפשר לומר, שענין זה אנו מראים בפתח יום הכיפורים בשעת "כל נדרי", שמחבקים הספרי תורה ומבטלים כל מיני התחייבויות ושעבודים של נדרים ושבועות, שבזה אנו מקבלים על עצמינו קבלה חזקה ביום התשובה, שכשמגיע ללימוד וקיום התורה הקדושה, אנו מבטלים כל שאר השעבודים.

ועל כן עכשיו הזמן שעל כל אחד להתחזק בקבלת עול התורה של לימוד שיעור קבוע בכל יום, באופן שלא יבטלו בשום אופן, רק יחשוב על זה כל היום להכין עצמו מקודם בסידור כל צרכיו ועסקיו כדי שיוכל להגיע להשיעור בהקדם, ויכבה הטלפון ויסלק כל המטרידים שיהא מוחו ולבו פנויים לקיים מצות לימוד התורה מתוך ישוב הדעת כראוי וכיאות.

ובזכות זה נזכה לגמר חתימה טובה, ונקבל כל הברכות האמורות בתורה.