מאמר מהאדמו"ר  לראש השנה

מנהג ישראל לאכול בראש השנה ראש כבש או ראש דג, ולבקש מהקב"ה: "יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב".

וצריך ביאור: למה אנו לא מתפללים "שנהיה ראש", מדוע אנו מוסיפים את האות ל' – "שנהיה לראש" שפירושה טפל לראש?

ואפשר לומר, שבבקשה זו אנו מכוונים להינצל מהרוח ההרסנית של שיטת האנארכיזם, השולטת בימינו במלוא עוצמתה – לא מעט בהשפעת המדיה האלקטרונית.
שיטה זו של 'איש כל הישר בעיניו יעשה' – מפתה את האדם כי ביכלתו לידע ולהבין ולעשות הכל על דעת עצמו, וגורמת לפריקת עול ולחיי הפקר באופן נורא ואיום, על ידי ביטול רעיון ההכנעה והציות למנהיגים רבנים ומחנכים, תוך כדי התעלמות מוחלטת מהנסיון והחכמה שצברו…

אמנם לפחות בתחום אחד כולם מוכנים להיות נכנעים תחת אחרים, והוא בתחום הרפואה.

אדם שיש לו חולי, אף אם יהיה אנארכיסט גדול – יקשיב לכל הוראות הרופא, ויתאמץ לעשות בדיוק כל מה שאומר לו לעשות כדי להציל את נפשו מסכנת מות, אף אם זה כולל לשנות כל דרכי והרגלי סדרי החיים שלו.
וכן יהיה מוכן לעבור אפילו ניתוח קשה, וכמה חדשים בטיפול נמרץ. כי סוף סוף הוא יודע ומבין, שהרופא למד וקיבל דרכי הרפואה מחוקרים מומחים שעמלו הרבה שנים להבין טבע האדם ורפואתו, ובנפשו הוא לקבל.

ובאמת עלינו ללמוד מזה, שאם הדברים אמורים ברופא שחכמת הרפואה שלו פתוחה לערעור, כל שכן וקל וחומר ביוצר כל היצורים, שהוא לבדו יודע ומכיר מהות האדם שברא ומה טובתו בעולמו, הרי פשוט וברור שהשכל מחייב לקיים כל הוראות הבורא יתברך שכתב לנו בתורתו הקדושה ונמסרו לנו על ידי חכמי ישראל, כדי לזכות למטרת בריאתינו ושישפיע לנו שכר חיים טובים בעולם הזה ובעולם הבא, על דרך שאמר: "אני השם רופאיך!"

השקפה זו ירשנו מאברהם אבינו ע"ה, שהיה ראש האומה הישראלית ונקרא ע"י חז"ל בתואר "ראש המאמינים", שהיה חכם גדול וגם חזה בכוכבים, ומגודל חכמתו הכיר שיש בורא ומנהיג העולם. ואף שבעצם הוא לא היה ראשון המאמינים במציאות הבורא, שהרי באמונה זו כבר האמינו אחרים לפניו, בכל אופן הוא נקרא ראש המאמינים בזכות עמידתו בכל העשרה נסיונות – נסיונות שהיו נגד השכל האנושי, אשר בזה הוציא את אמונותו מהכח אל הפועל – והראה שהוא מוכן למות בשביל ערכיו…
ובדרכו זו הלכו הסבים והסבתות שלנו במשך יותר מג' אלפים שנה בשלשלת הדורות מאברהם אבינו עד דורנו, אשר הרבה מהם היו שרים וחכמים מופלגים, שמסרו נפשם ומאודם לקיים בשמחה את כל מצוות הבורא, כפי שקיבלו מהרבנים הגאונים בכל מקומות מושבותיהם בכל דורו ודור.
ואלו שלא הלכו לשמוע את דבר השם מפי חכמי התורה, והזניחו את מצוות התורה, לא עברו כמה דורות עד שהתבוללו ונטמעו בין הגוים.

כי עיקר כח נצחיות עם היהודי הוא קבלת התורה והאמונה איש מפי איש עד משה רבינו ע"ה – עיקר זכות הקיום שלנו היא מכח שמירת המסורת והתבטלות התלמיד בפני רבו.

וזהו שאנו מבקשים ביום ראש השנה שבו עמד אברהם אבינו בנסיון העשירי ועקד את יצחק בנו, "שנהיה לראש" – שנהיה מקושרים וטפלים אל אברהם אבינו ראש המאמינים ראש האומה הישראלית, ע"י שכל אחד מאתנו יהיה בו דעת לקבל עליו ראש, בצורת רב מוסמך שימסור לו מסורת ישראל על כל פרטיה ודקדוקיה, כדי שנוכל להחזיק בדרכו של אברהם אבינו וללכת באמונה בדרכי המצוות שמשפיעים כל טוב בכל חלקי החיים לנצח.

וזהו דבר שאם יקבל אדם עליו – להתייעץ בכל דבר עם אישיות רבנית – עם חוליה בשרשרת הדורות המקשרת אותו לשורש עץ החיים – לתורה הקדושה – מובטח לו שיראה ישועות…..