הדרכה למצוות ציצית
בתאריך: 28 באוגוסט 2014

מידע נוסף

"ויאמר ה' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם; ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם." (במדבר טו, לח-מ)

צפיה בסירטוני הדרכה

הרחב ידיעותך

"ויאמר ה' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם; ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם." (במדבר טו, לח-מ)

אלו פסוקי התורה המורים על מצוות ציצית. מצווה זו, ככל שאר מצוות התורה, ללא פירוש חז"ל אין לנו כל הסבר איך בדיוק מקיימים מצווה זו. לדוגמא, לא כתוב כמה חוטים יש בציצית, או באיזה בגד חייבים לשים ציצית.

כיום, קל מאד לקיים מצווה זו. נגשים לחנות לממכר תשמישי קדושה, רוכשים ציצית, ולובשים אותה תחת החולצה. שהרי הכל כבר מוכן ומזומן ללבישה. אבל כדאי לדעת מעט פרטים על מצווה זו:

כל בגד שיש לו 'ארבע כנפות' כלומר, ארבע פינות חייב בציצית. פינה הכוונה היא דווקא פינה מרובעת. פינה עגולה אינה נחשבת לפינה המצטרפת לארבע כנפות. בארבע הפינות הללו יש לשים ארבע חוטים של ציצית, בצורה כפולה, כך שבסופו של דבר לאחר שקושרים את שני צידי החוטים, נקבל שמונה חוטים, וזוהי הציצית המוכרת לנו שחוטיה משתרכים אצל הרבה אנשים מחוץ לחולצה.

למעשה, צריכים לדעת, בשונה מהרבה מהמצוות, אין כל חובה ללבוש ציצית. שכן רק הלובש בגד שיש בו ארבע כנפות חייב שיהיה בה ציצית. לכן רוב הבגדים היום אין להם ארבע פינות אז אין כל חובה ללבוש ציצית.

אבל צריכים לדעת כי, היום כולם לובשים ציצית למרות שאין אנו מחוייבים בכך, כדי לזכות במצווה. שכן בפעולה קלה מאד – לובשים ציצית תחת החולצה. אדם יכול לזכות במצווה כל רגע ורגע!! ואיזה אדם לא ירצה לזכות במצוות כל הזמן, ועוד ללא כל מאמץ? לכן כולם מקפידים ללבוש ציצית כדי לזכות במצוות.

בנוסף, הציצית מזכירה לנו את מצוות הבורא ומעודדת אותנו שלא ללכת אחר תאוות ליבנו. ניתן לראות רמז לכך בעובדה שהגימטריא של 'ציצית' היא 600, ואם נוסיף לכך את שמונת החוטים וחמשת הקשרים הנמצאים בכל פתיל (חוט), נגיע למספר 613 – כנגד 613 מצוות הקיימות בתורה. ואם תשימו לב, כך גם קובע הפסוק: "והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות ה', ועשיתם אותם".

לכן, קונים מכל חנות לתשמישי קדושה, ציצית (טלית קטן), ולובשים תחת החולצה, ובכך זוכה הלובש בקיום מצווה בכל רגע נתון. אין צורך שדווקא חוטי הציצית ישתרכו החוצה. להיפך, יש המקפידים שהציצית לא תראה בחוץ.

אם שמתם לב, הפסוק מדבר על ציצית תכלת. בעבר, אחד החוטים בכל פתיל (חוט של ציצית) היה צבוע בצבע תכלת. את צבע התכלת היו מפיקים מחיה מסויימת, וכבר באותם הימים היו כאלו שזייפו את הצבע היוקרתי. במשך דורות רבים סוד התכלת נשתכח מן העולם, אם כי כיום ישנם חוגים הטוענים כי גילו את מקור התכלת. לכן היום כמעט כולם לובשים ציצית ללא תכלת שכן מקור הצבע נשכח מאיתנו.

ראה בגמרא (מסכת סוטה דף יז) שאמר רבי מאיר: "מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד".

זה אלי ואנוהו - התנאה לפניו במצות, עשה לפניו ציצית נאה (שם קל"ב). 
בכל עת יהיו בגדיך לבנים (קהלת ט' ח') אלו ציצית (שבת קנ"ג.). 
שקולה מצוות ציצית כנגד כל מצות שבתורה (נדרים כ"ה.). כי ציצית בגימטריא שש מאות ושמונה חוטים וחמשה קשרים הם תרי"ג. 
מנודה לשמים מי שאין לו ציצית בבגדו (פסחים קי"ג). 
אמר רבא: למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים גבי ציצית, אמר הקב"ה וכו' אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא (ב"מ ס"א). 
הזריז בציצית מקבל פני השכינה. 
כל שיש לו ציצית בחיזוק שלא יחטא (מנחות מ"ג), 

לעתיד לבוא באין או"ה ונעשו גרים גרורים ומניחין ציצית בבגדיהם (ע"ז ג').

חכמינו במדרש רבה הדגימו זאת במשל: אדם הושלך לים. הושיט לו הקברניט חבל ואמר לו: תפוס בחבל זה ואל תניחהו. שאם תניחהו, אין לך חיים!  כך היא מצוות ציצית. האדם המצוי בעולם העשייה נמשל לאיש המושלך למי הים. גלי החומריות עלולים להטביעו. אולם, כל עוד נאחז הוא בחוטי הציצית שהטיל לעברו הבורא-הקברניט, יוכל הוא לגלי הים הזועפים ויוכל לנתב את חייו אל הרוחניות

חז"ל מציגים את מצוות ציצית, כזו שתעמוד כנגד אומות העולם לעתיד לבוא. גם אם יסכימו לקיים את המצוות כולן, לא יוכלו להסכים למצוות ציצית. מי שהחומריות שקועה בנפשו, גם אם ייאות לקיים מצוות רבות, תמיד יימתח קו מפריד בין עשייתו הרוחנית למלאכתו הגשמית. מצוות ציצית נועדה להעלים קו זה. היא החוט המחבר בין התוכן הרוחני ללבוש הגשמי של עשיות החולין. כדי להחזיק בחבל זה, דרושה מוכנות נפשית שונה לחלוטין.

הציצית היא סמלם של עובדי האלוקים. אך כמו כל סמל, משמעותה העיקרית בתכנים שהיא מייצגת. ענידת הסמל – משמעותה הבעת נכונות למלא את כל חובותיו של איש המסדר. בהבעת נכונות ובהזדהות, זוכה כל יהודי להיות שותף גם למצוות אשר מסיבות שונות נמנע ממנו לקיימן (כמו מצוות הנוהגות רק בזמן שהמקדש קיים וכדו'). לכן, אמרו חז"ל ששקולה מצוות ציצית כנגד כל המצוות כולן.

מה בא בעצם לומר הבגד היהודי הזה עם החוטים המשתלשלים- " ציצית"?

משה אומר לקב"ה: מה יוצא מזה, שנתת ליהודים תורה ומצוות? הם הרי עמוק בתוך עולם מגושם, כמה קל לשכוח בו את כל הענין של תורה ומצוות...

עונה לו הקב"ה: אתן להם מצוות ציצית. ציצית בגמטריא 600, נוסיף 8 חוטים ו5 קשרים, הרי יצא תרי"ג= 613 כמספר המצוות. כך הציצית תזכיר את המצוות.

חוטי הציצית קשורים לטלית, שמקיפה את הגוף. לכן היא נקראת בשפת הקבלה "מקיף"-  מסמלת את מה שלא מופנם בשכל, אלא הוא למעלה מן השכל. אם לקחת סתם את חוטי הציצית ללא הטלית- לא עשית מצווה, זה לא מזכיר לך כלום.  כי יהודי צריך לדעת, שכל הענין של תורה ומצוות (שנרמז בציצית) בא ממקום, שלמעלה מהשכל.

פרשת ציצית מסתיימת בהכרזה: "אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים".

מה הקשר?

אומרים לך לשמור שבת, אבל היום הכי טוב לעסק שלך הוא דוקא שבת...

אומרים לך לעצור את כל יום העבודה שלך ממש בזמן השיא ולהתפלל מנחה, השתגעת?

אומרים לך תזהר אפילו מאבק של גניבה או תרמית או שמץ של השגת גבול, אבל וואט טו דו? ככה מתנהל עולם המסחר....

ועולה לך סימן שאלה גדול: איך אני יכול לחיות את חיי לפי התורה, אם אני מוקף בעולם גשמי נוצץ ומפתה סביבי?

אבל זהו, שככה. ממש ככה.

הציצית מסמלת את קיום המצוות  למעלה מטעם ודעת. בלי חשבון. מה שצריכים לעשות- עושים.

"אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים" – אפילו עבד לא יכול היה לברוח ממצרים ובכל זאת יצא משם עם שלם! ועמוס ברכוש רב!

ככה גם, כשאתה תצא מההגבלות והמוסכמות של העולם, הקב"ה יתנהג איתך למעלה מההגבלות של הטבע,  ומלמעלה ישפיעו לך בלי הגבלה...