הדרכה למצוות תפילין
בתאריך: 28 באוגוסט 2014

מידע נוסף

מצוות הנחת תפילין מופיעה בתורה בתוך פרשת קריאת שמע: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך… והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך…וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך…"

צפיה בסירטוני הדרכה

הרחב ידיעותך

מצוות הנחת תפילין מופיעה בתורה בתוך פרשת קריאת שמע: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך... והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך...וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך..."

כפי שקראתם, בפסוק כתוב: "וקשרתם לאות על ידיך" אלו הם התפילין שאותן אנו קושרים על זרוע היד. "והיו לטטפות בין עיניך" אלו התפילין שאותן אנו שמים על הראש.

בתוך התפילין עצמן יש קלף מגולגל ובו ארבע פרשיות התפילין, כלומר, כתוב שם ארבע פרשיות קצרות מהתורה. א. פרשת "קדש לי כל בכור" (שמות יג, א-י).ב. "והיה כי יבאך" (שמות יג, יא-טז). ג. "שמע ישראל" (דברים ו, ד-ט). ד. "והיה אם שמע" (דברים יא, יג-כא). בתפילין של יד הכל מגולגל בקלף אחד בתוכו. לעומת זאת, בתפילין של ראש, אם תשימו לב, ישנם שלש חריצים, שלשת החריצים הם בעצם ארבע תאים נפרדים מחוברים ומוצמדים בצורה מדוייקת ומרובעת, ובתוך כל תא מוכנס פרשיה אחת של תפילין.

סדר הפרשיות, איזה פרשיה בצד זה ואיזה לאחריה וכן הלאה, זו מחלוקת קדומה. ומכאן נולד לנו מה שיש מאיתנו המכירים "תפילין של רש"י ו"תפילין של רבינו תם" כלומר, התפילין הרגילות הם "תפילין של רש"י" כלומר, הפרשיות מוכנסות לתוך התפילין לפי הסדר שקבע רש"י. אולם יש נוהגים להניח גם "תפילין של רבינו תם". ובו סדר הפרשיות מוכנסות לפי מה שקבע רבינו תם. שאגב, היה נכדו של רש"י.

שאר הלכות תפילין, הרצועות אותם אנו כורכים על זרוע היד, צבע התפילין – שחור, אופן עשיית התפילין – ריבוע. כל אלו, הם "הלכה למשה מסיני" כלומר, משה רבינו קיבל את ההוראות הללו יחד עם עוד הרבה הוראות, כשעלה למרום בהר סיני, ומסר את ההוראות הלאה ליהושע בן נון, וכן הלאה. עד שהכל נכתב בפירוש במשנה בערך במאה הראשונה לספירה.

 

 

 

התפילין מסמלות את הקשר הניצחי שבין עם ישראל לקב"ה, אביהם שבשמים, והן מהוות אות ועדות על האדם המניח אותם שהוא יהודי, כמו שנאמר בתורה בפרשיית "קדש לי בכור" (שהיא אחת מתוך ארבע פרשיות המופיעות בתפילין): "והיה לך לאות על ידך לזכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך".

לכן התפילין נחשבות ל"אות" – הקשר, בינינו לבין בורא עולם. ומשום כך, בשבתות וחגים, אין מניחים תפילין, כי השבת עצמה היא ה'אות' – הקשר, בינינו לבין בורא עולם.

גם האופן של הנחת התפילין מהווה סימליות מובהקת: תפילין של ראש מונחים על הראש, מכיון שהראש מסמל את השכל, החשיבה וההגיון. הנחת התפילין על הראש מהווה עדות לכך שאדם כופף מוחו ומחשבותיו לבורא-עולם ולתורתו. תפילין של יד מונחות על הזרוע, שמסמלת את הכוח, את המעשה ואת הביצוע.

וכך מסופר על הצדיק רבי אליהו לופיאן זצ"ל שראה בזמנו, את ההמצאה של הרדיו – טרנזיסטור. כששאל לפשר הדבר, הסבירו לו שיש במכשיר זה סוללות זעירות ומיכשור עדין לקליטת תדרים והשמעתם. ואם התרופף מגע או בורג, אזי ישבות המכשיר.

"כך!"- התפעל הצדיק - "ומדוע ישנם אנשים שאינם מבינים שגם התפילין הן מכשיר עדין ומורכב הקולט תדרים של קדושה ושפע ממרום, באמצעות הפרשיות הכתובות בהן, ואם יחסר אף קוצו של יו"ד – ישבתו חלילה מפעולתן ותיפסק ההשפעה הרוחנית הכבירה?!"...

מסופר על החזון איש זצ"ל, שפעם הגיע אליו אישה ומיררה בבכי על בנה בגיל 12 שלקה במחת דם מסוכנת והגיע עד שערי מוות, והרופאים בבית החולים אמרו נואש. מה שם הילד שאל החזון איש? חיים, השיבה האישה. אמר לה החזון איש, אם תבטיחי שהילד יניח תפילין כל יום כאשר ימלאו לו שלש עשרה שנה, ירחמהו האל. היא הבטיחה בכל היקר לה והקדוש לה. תיכף אצה אל מיטת ילדה, והנה מבשרים לה שחל שיפור במצב הילד, התאושש תוך כמה ימים וכשמלאו לו שלש עשרה שנה לא הוא בלבד התחיל להניח תפילין אלא אף האב חזר למוטב בהשפעת המקרה (פאר הדור חלק ד').