האם אנו עומדים בסכנת שואה?

(או "הרהורים ומחשבות על פי דרכו של האדמו"ר שליט"א)

אמרו חז"ל (במשנה מסכת תענית פרק ד): "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב!" וממשיכים חז"ל ומספרים לנו סיבת השמחה, כי ביום זה היה נהוג שבנות ירושלים יוצאות ואומרות:

"בחור! שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל".

וצריך ביאור: מהו השמחה הגדולה במנהג זה?

כדי לבאר זאת, נקדים להתבונן במגיפת ההתבוללות האוכלת בנו במלוא העוצמה בכל רחבי תבל.
בתקופה שאחרי השואה, היו ברחבי העולם מיליוני יהודים מפוזרים בכל המדינות, והיו אלפי בתי ספר יהודיים בכל העולם שלמדו בהם קצת תנ"ך והיסטוריה יהודית, אבל במשך הזמן רובם נסגרו, ואלו שעדיין קיימים יש בהם אחוז גדול של תלמידים שהם גוים גמורים ממש. וכמו כן רוב רובם של הבתי כנסיות נסגרו, כי הזקנים מתו, והנכדים התבוללו בין הגוים.
ובפרט בתקופה האחרונה, נותקו השורשים ממסורת הדור הקודם שחי קודם השואה לפני שבעים שנה, וההתבוללות רבתה באופן מבהיל, עד כדי כך שיכולים להגדיר זאת כשואה רוחנית.
עדיין לא היה שואה לעם ישראל כתקופתנו , ואם לא ינקטו צעדים דרסטיים, במשך עוד שנים אחדים יתבוללו מיליוני יהודים, ובניהם יחשבו עצמם לגוים, וחלקם לא ידעו כלל שהם מזרע יהודים, בשואה זו חס ושלום, יתכן שנאבד מיליונים מכלל ישראל.
אף מארצינו הק' יש מאות אלפים צעירים שאחרי שמסיימים את שירותם הצבאי הם יורדים לחו"ל, והמונים מהם מתחתנים עם גויות בכל מדינות העולם.

הגורמים לכך הם, הבורות וחוסר הזהות, הפוקדים את התלושים מחיי תורה ומצוות. דוגמאות לבורות ימצא כל מי שיפקח את עיניו ויתבונן סביבו, ובפרט מי שיבקר מעט בקהילות ישראל הפזורות.
לדאבוני נתקלתי במשך השנים בדוגמאות אין ספור מהבורות השולטת בקרב אלפים מצעירי ישראל, ומצב זה הולך ומתדרדר משנה לשנה.
אזכיר רק דוגמא אחת: כשהייתי לפני כמה שנים בבית ספר יהודי בהונגריה שרוב התלמידים שבו היו גוים, ושאלתי תלמידה יהודיה האם היא שומרת שבת? השיבה בכעס: "מה זה יהודי?! רק לזרוק לתוך האש!"
בת ישראל זו, לא היה לה שום ידע מהלימוד בבית הספר, עד כדי כך שלא ידעה מה זאת שמירת שבת, כי גדלה ביחד עם גוים, באכילת טריפות ובכל שאר תחומי החיים, כך שלא הבחינה בשום הבדל בין ישראל לעמים, הידע היחידי שהיה לה לגבי היהדות הוא שהגוים זורקים את היהודים לאש, כפי שלמדה בלימודי ההיסטוריה היהודית ממקורות אנטישמים, ולכן דיברה בשנאה ובביטול עצום נגד היהדות, כי היא לא ידעה כלום, וחסרון ידיעת התורה והמצוות גורמת לחסרון הבנה בערך היהדות ומביא להתבוללות.
ההוכחה הברורה ביותר לכך היא בעובדא, כי תופעות אלה של התבוללות ונישואי תערובת לא קיימות בקרב היהדות של שומרי תורה ומצוות, ובכל מקום בגולה שבו מצוי ריכוז של לומדי תורה הרי זה מהווה מקור של הצלה, ואילו הוקדשו לענין זה המשאבים הרחבים של העם היהודי אפשר היה לחולל גדולות ונצורות. ברור איפוא, כי אין תרופה אחרת לעצירת ההתבוללות מאשר יצירת חינוך יהודי מקורי בלימוד התורה בממדים רחבים להמוני העם היהודי בכל תפוצות הגולה.
לפני כעשרים שנה אמר לי מנהל הקהילה האשכנזית בארגנטינה, שיש להם כחמש עשרה אלף תלמידים ברשת בתי הספר בכל ארגנטינה. ועכשיו כהיום, נשאר מהם רק מספר קטן של בתי ספר עם קצת תלמידים, וחלק גדול מהתלמידים הם גוים. רק התלמודי תורה שמה נתרבו, ועדיין הולכים ומתרבים בתלמידים, שאח"כ נוסעים לארץ ישראל ללמוד בישיבות קדושות, ורובם מתחתנים בארץ ונשארים בארץ ישראל, וככה גדל עם ה' בארץ ובחו"ל.
בלי ידיעת התורה בלימוד תורה שבעל פה, אין כח לעמוד נגד נסיונות הרחוב מהרוחות הזרות הנושבות בעולם. רק הלומד תורה יכול להחזיק מעמד, כי כמה שיקבל יותר ידיעת התורה, הוא מתחזק יותר במעשים טובים ומצוות, וכל שכן שלא יבוא לידי התבוללות, כי מתוך לימוד התורה הוא משיג ההבדל בין ישראל לעמים, כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים.
לפני כעשר שנים בא אלי יהודי מגודל זקן כבן ארבעים שנה שביקש ברכה לשידוך, וסיפר שהוא היה כומר בלוס-אנג'לס בכנסיה נוצרית שהיה לה כעשרים אלף חברים, ושלחוהו מהקהילה שלו לארץ ישראל להשפיע בתור כומר מיסיונר, ואחר זמן חזר ונסע עוד הפעם על חשבון עצמו לפתות יהודים לנצרות, וכדי להשפיע ברמה יותר גבוה, התחיל ללמוד גמרא, ובראותו חכמת התורה התהפך והתגייר. הוא גם סיפר דרך אגב, שהחברה המיסיונרית שלחו לארץ ישראל כחמשת אלפים מיסיונרים, ובעיקר שתלו אותם בבתי חינוך הממלכתיים, כי גם הם יודעים ששם עיקר כח ההשפעה.
ולכן היצר הרע מתאמץ בכל כוחותיו לבטל את הדור החדש מלימוד התורה, כי חוץ ממה שלומדים ויכולים על ידי זה אח"כ להיות למורי הוראה ומנהיגי ישראל וללמד ולהדריך את הדור הבא לתורה, ובזכותם הרוחני לעזור לעם ישראל, פשוט הם מצילים על יד זה יהודים מלהתבולל ולאבוד מתוך קהל ישראל, כמו שרואים בחוש בכל העולם, שבמקום שיש ישיבות, ובפרט כוללים, היהדות והעם היהודי גדלים ומתעצמים, ומתרבים ומתחזקים גם יהודים כאלו שהתרחקו מהיהדות, כי לימוד התורה הוא הערובה היחידה להמשך קיום עם ה', ואין אומתינו אומה אלא בתורה.
וכן מתאמץ היצר הרע מאוד, שלא יתמכו תמיכה כספית בלימוד התורה, ולכן יש לדאבוננו מחסור גדול בכוללים. ועל כל אחד ואחד לעשות בזה חשבון הנפש, האם הוא עושה כל מה שביכולתו לתמוך בלימוד התורה ולהציל עם ה' מרדת שחת.

ומעתה מובן סיבת השמחה הגדולה ביום ט"ו באב, שבו יצאו להפגין נגד רעיון ההתבוללות, הנובע מבורות ושטחיות שמטשטש את ההבדל בין ישראל לעמים וגורם להיות ככל הגוים בית ישראל, ופותחת פתח לתרבות החומרית שמייחסת חשיבות רק לחיצוניות ולא על ערכים רוחניים.
ולכן לא היו ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב שבו הכריזו בחוצות קריה: "שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל!"

וזהו מה שאומרים בהפטרת שבת נחמו שהנביא אומר לישראל: "נחמו – עמי יאמר אלקיכם", הנחמה היחידה שתהיה לנו בגלות היא, שאלקינו קורא לנו "עמי", כי אנו נקראים עם ה', וחשובים בנים לאבינו שבשמים, ע"י לימוד וקיום התורה, שעי"ז נזכה לנחמה ומנוחה בגלות. ועל ידי תמיכה כספית בלומדי התורה זוכים לכל טוב, שהרי לימוד של כל יהודי מועיל לכל העם היהודי, כי כל עם ישראל הם כגוף אחד, שגם אם אחד לא יכול ללמוד אבל תומך בלומד תורה, אז יש לו חלק בו, והתורה עוזרת לו ומביאה לו שלום, ושלום הוא הכלי שמחזקת כל הברכות.
וכן מפורש בפסוק: "ה' עוז לעמו יתן – ה' יברך את עמו בשלום", ואמרו חז"ל "אין עוז אלא תורה", כלומר העוז של עם היהודי הוא התורה, שבזכות זה זוכים להיקרא "עם ה'", ואז יברך ה' את "עמו" בשלום, שיהיה מפלה לכל שונאי ישראל, ויקויים בנו מקרא שכתוב: "רוממות א-ל בגרונם וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה בגוים תוכחות בלאומים", ונזכה לראות בקיום ההבטחה המפורשת בתורתינו הקדושה:
"אם בחקתי תלכו – ונתתי שלום בארץ".